הניח

תרגום יונתן:

והנחת בשעריך - ותצניעון. (דברים יד כח)

חזקוני:

להניחו במדבר - להניעו, חי"ת מתחלפת בעי"ן... וי"א שהוא לשון נטישה, כמו "אל תניחני לעושקי". (במדבר לב טו)

הכתב והקבלה:

ויניחהו בגן עדן - ...ויתכן שאין ויניחהו כאן לענין עזיבה והנחה במקום אבל הוא כענין "רוח המקום נוחה הימנו" ומענין זה גם במקרא "פני ילכו והניחותי לך" (שמות ל"ג) אעשה לך נחת רוח... (בראשית ב טו)

מלבי"ם:

והניחם שם - לשון הנחה ישמש לפעמים על עזיבה מוחלטת... ולפעמים ישמש על עזיבה בלתי מוחלטת... (ויקרא טז כג)