הסטוריה   גלות בבל

ראה: גלות בבל, הסטוריה-בית ראשון-חורבן, נבוכדנצר.