הסתולל

תרגום יונתן:

עודך מסתולל - מתרברב. (שמות ט יז)

תרגום אונקלוס:

עודך מסתולל - כבישת ביה בעמי. (שם)

רש"י:

מסתולל - כתרגומו כבישת בה בעמי, והוא מגזרת מסלה, כדמתרגמינן אורח כבישה. (שם)

אבן עזרא:

מסתולל - כמו משתבח, מגזרת סלסלה ותרוממך... ורבי מרינוס אמר כי פירושו מתחזק מגזרת מסלות לבית ה', ובמקום אחר כתוב מסעד לבית ה'. (שם)

רש"ר הירש:

מסתולל - סלל הוא התנשאות, ומכאן המלה סלם, רוצה לומר שאתה חושב עצמך נישא על העם. (שם)

העמק דבר:

מסתולל - לרש"י לשון מסילה, רוצה לומר מחפש מסילות לצאת ידי חובתך על ידי הקלת השעבוד. ולמפרשים מתרברב, כי אחרי שאינם עובדים עוד, כל החזקתו בהם היא להשתבח שעובדי ה' הם עבדיו. (שם)