העלם

(ראה גם: הסתר, חטא, שוגג)

מלבי"ם:

ודע שיש הבדל בין שגיאה ובין העלימה ובין הפלאה, שבעת ידרוש ויחקור לדעת הדבר ואינו יכול לדעתו ישמש בלשון הפלאה, כמו "כי יפלא ממך דבר למשפט", ובעת שעיין ועולה בעיונו משפט כוזב הפך האמת נאמר שגגה, ואחר כך נאמר שנעלם ממנו הדבר בבחינת שאינו יודע את הדבר, כי העלמה כוללת כל דבר נעלם שאינו יודע אותו יהיה מאיזה סבה שיהיה. ולרבותינו יש עוד הבדל בין כשבא פעל העלים סתם ובין כשסמך ההעלמה אל העינים, כשאמר נעלם מעיניו ירמז שהיה לו עינים לראות את הדבר, כמו "ונעלם מעיני אישה", שאמר להוציא את הסומא... (ויקרא ד יג)

שפת אמת:

ענין יציאת מצרים וקריעת ים סוף אחר כך... דיש ב' מיני הסתרות, וכענין מן העולם ועד העולם, פירוש שיש הסתר והעלם על ידי חשכות הגשמיות והסט"א, ויש הסתר והעלם בעומק רום על ידי שהוא למעלה מההשגה, ועל ידי עולם הראשון משיגין עולם השני שנקרא עולם הבא... (פסח תרל"ז)

אשר יעשה אותם האדם וחי וגו'... כי בודאי שכר עולם הבא אינו ענין הגוף, רק זה עצמו עולם הבא מה שזוכין להיות בטל להשי"ת כראוי, שהוא דבר שאינו יכול להשיג ולהיות ברור שאין להשיג לרוב ההעלם, לכך נקרא עולם כמו שעולם הזה נקרא העלם על שהחושך מכסה ומעלים כבודו ית', כמו כן עולם הבא הוא העלם של אמת על שאין יכולין להשיג, ובעולם הזה ההעלם על ידי השקר... (אחרי תרל"ב)

ר' צדוק:

ראה לעיל ערך הסתר.