העתר

(ראה גם: תפלה)

רש"י:

ויעתר - הרבה והפציר בתפלה. (בראשית כה כא)

ויעתר - נתאמץ בתפלה... (שמות ח כו)

והעתרתם - הרביתם, וכן "עתר ענן הקטורת" לשון ריבוי. (יחזקאל לה יג)

אבן עזרא:

ויעתר - וטעמו שרצה ה' בדבריהם, ויעתר - ויתרצה. (בראשית כה כא)