הפח

תרגום יונתן:

הפח - נתחפאו בושה. (ישעיה מב כב)

יפיחו - ידברו כזב. (משלי כט ז)

רש"י:

יפיחו - ילהיבו. (שם)

הפח - בחוריהם פחי נפש, או יחביאו עצמם בפחים. (ישעיה מב כב)

יפיח - ידבר, ולמנחם לשון מוקש. (תהלים יב ו)

מאירי:

יפיחו - לשון דאגה, או פח ומוקש, ויש מפרשים מלשון פיח כבשן. (משלי כב ח)