הפלה

רש"י:

והפליתי - והפרשתי, וכן לא נפלית היא, לא מובדלת ומופרשת ממך. (שמות ח יח)

הכתב והקבלה:

והפליתי - לשון זה של הבדלה לא ישמש כי אם בהבדל שנעשה בדרך פלא, ולזה לא נמצא במעשה אדם כי אם בהקב"ה... (שמות ח יח)

מלבי"ם:

הפלה - עושה חסדים נעלים מהטבע. (תהלים יז ז)