הפר

מלבי"ם:

ואם הניא - ...ויש הבדל בלשון בין הניא ובין הפר, שהניא מונע הדבר על ידי הכרח, והמפר אינו מכריח את בחירה רק מבטל את הדבר, ועל זה אמר "ה' הפיר עצת גוים הניא מחשבות עמים", שהמחשבה קודמת לעצה, ומוסיף שלא לבד שמפר עצתם היעוצה, כי גם מונע מחשבתם שהיא קודמת לעצתם שלא יעלה על לבם מחשבה כלל... (במדבר ל ו)

העמק דבר:

יניא והפר - בנשואה כתב הפר יפר, בארוס יניא והפר, ובאב יניא, שהפרת נדרים לרמב"ם בב' אופנים, א', שאומר מובטל ליכי ואיני בנדרך, ואז תעשה הדבר רק בלי נדר, וזהו לשון הניא, מכל מקום צריך לומר מופר, שזהו בלשון חכמים הפרה. והב', שכופה לבטל דברים ולעשות ההיפך, וזהו הפרה בלשון תורה... (שם שם ט)