הצלחה

(ראה גם: אדם-חייו, מזל)

תלמוד בבלי:

איני, והאמר רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו, שנאמר יחילו דרכיו בכל עת, ולא עוד אלא שזוכה בדין, שנאמר מרום משפטיך מנגדו, ולא עוד אלא שרואה בצריו... ואי בעית אימא הא ברשע שהשעה משחקת לו, והא ברשע שאין השעה משחקת לו... (ברכות ז ב)

...אמר אביי הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן, כר' שמעון בן יוחי ולא עלתה בידן... (שם לה ב)

...ורבי מוסיף בה דברים, ויצלח מאד בכל נכסיו, ויהיו נכסיו ונכסינו מוצלחים וקרובים לעיר... (שם מו א)

ואמר רבי אבין הלוי, הנפטר מחבירו אל יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלום, שהרי יתרו שאמר לו למשה לך לשלום עלה והצליח... (שם סד א)

אמר רבי ירמיה אמר רבי אלעזר שני תלמידי חכמים המחדדין זה לזה בהלכה הקב"ה מצליח להם, שנאמר והדרך צלח... (שבת סג א)

וכתיב וישאל דוד בה'... מאי קמבעיא ליה, אילימא אי שרי אי אסור, הרי בית דינו של שמואל הרמתי קיים, אלא אי מצלח אי לא מצלח... (עירובין מה א)

ג' דברים אמר רבי יוחנן משום אנשי ירושלים... והוי משתדל עם מי שהשעה משחקת לו... (פסחים קיג א)

אמר אביי הילכך כי חזי אינש דמצלח זרעא אפלא ליקדים וליזרע חרפא, דעד דמטו למדייניה קדים סליק... (ראש השנה טז א)

...שמע ההוא גברא (הורדוס) בת קלא דאמר כל עבדא דמריד השתא מצלח... (בבא בתרא ג ב)

אמר (סנחריב) אי אזיל ההוא גברא ומצלח מקרב להו לתרין בנוהי קמך... (סנהדרין צו א)

אמר רבי אבדימי בן חמא כל העוסק בתורה הקב"ה עושה לו חפציו, שנאמר כי אם בתורת ה' חפצו... כל הלומד תורה מרב אחד אינו רואה סימן ברכה לעולם... אמר להו הני מילי סברא, אבל גמרא מרב אחד עדיף... אמר רבי יהושע בן לוי דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים, כל העוסק בתורה נכסיו מצליחין לו, כתוב בתורה דכתיב ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם למען תשכילו את כל אשר תעשון. שנוי בנביאים דכתיב לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל. משולש בכתובים דכתיב כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה, והיה כעץ שתול על פלגי מים וגו'... (עבודה זרה יט א וב)

אמר רבי אמי... ומאן דבעי למיעבד עיסקא ובעי למידע אי מצלח אי לא מצלח, לירבי תרנגולא אי שמין ושפר מצלח. האי מאן דבעי למיפק לאורחא ובעי למידע אי חזר ואתי לביתא אי לא, ניקום בביתא דחברא אי חזי בבואה דבבואה לידע דהדר ואתי לביתא... אמר אביי השתא דאמרת סימנא מילתא היא, יהא רגיל למיחזי בריש שתא קרא ורוביא כרתי וסילקא ותמרי... (הוריות יב א)

רבי מני דייק וזבין (תכלת) כחומרי מתניתא, אמר ליה ההוא סבא הכי עבוד קמאי דקמך והצלח עסקייהו. (מנחות מג א)

מדרש רבה:

...וכל שיחתן של בריות אינה אלא על הארץ, מרי תעביד ארעא, מרי תצליח ארעא... (בראשית פרשה יג ב)

ויהי איש מצליח, ר' ברכיה אמר גבר קפוז, כמה דתימא (ש"ב י"ט) וצלחו הירדן לפני המלך... (שם פרשה פו ה)

...כך הרבה נושאין נשים, רובן מצליחין ויחידים נכשלים. (במדבר פרשה ט ב)

מדרש תנחומא:

דבר אחר ברכת ה' היא תעשיר, זו ברכת אליהו בבית הצרפית, שנאמר (מ"א י"ז) כד הקמח לא כלתה וצפחת השמן לא חסר... דבר אחר זו ברכת משה, שאמר לו הקב"ה פסל לך שני לוחות וגו', מכאן את למד שכל העוסק בתורה פרנסתו מן התורה ומתעשר ומצליח, שכן אמר ליהושע (יהושע א') כי אז תצליח את דרכיך... (תשא כט)

ילקוט שמעוני:

כה אמר ה' כתבו את האיש הזה ערירי גבר לא יצלח בימיו, בימיו אינו מצליח בימי בנו מצליח... (ירמיה פרק כב, שג)

...וכל אשר יעשה יצליח זה יפת... אלו בני קטורה... (תהלים א, תריד)

רבינו בחיי:

...שם יוסף נכתב על (אבן) שהם הנקרא אוניקלי, וסגולתה ליתן לאדם חן, ומי שנשאה בבית המלכות יצליח ודבריו נשמעים... (שמות כח יז)

מלבי"ם:

באשרי - יש הבדל בין אושר והצלחה, שההצלחה היא בעיני העולם, והאושר הוא באושר הנפש... (בראשית ל יג)

ויהי ה' - מספר שני דברים, א', שהיה ה' את יוסף והיה לו הצלחה השגחיית למעלה מהטבע, ב', שהיה איש מצליח גם הצלחה טבעיית, והגם שהיו שני מונעים להצלחות אלה, א', ויהי בבית אדוניו - וזה מונע להצלחה טבעיית של המערכת שהיא לא תחול רק על מי שהוא ברשות עצמו, לא על מי שהוא תחת רשות אחר, שהצלחתו היא הצלחת אדוניו לא של עצמו. ב', נגד ההצלחה ההשגחיית היה מונע מה שהוא בבית המצרי. וירא אדוניו - על ההצלחה הטבעיית לא שם לב רק על הצלחה ההשגחיית, ויש סימן להכיר בין שני מיני הצלחות האלה, שההצלחה הטבעיית תזמין אל המוצלח תמיד ענינים מוצלחים בטבע, למשל שיסחר דבר שיש בו ריוח וילך בדרך מוצלח, אבל לא תועיל לו אם בחר בבחירתו דבר בלתי מצליח, אבל ההצלחה ההשגחיית תהיה בהפך, שאם הוא בלתי מצליח מצד המזל ובוחר בדברים רעים ובלתי מצליחים, בכל זאת תהפך אותם ההשגחה לטוב נגד הטבע... (שם לט ב וג)

ואז תצליח - הצלחה היא שמזלו עומד לו. (יהושע א ח)

רש"ר הירש:

ההצליח ה' - צלח קרוב לשלח, להתקרב למטרה תוך התגברות על המכשולים שבדרך. (בראשית כג כא)