הצללפוני

(ראה גם: שמשון)

מדרש רבה:

וירא מלאך ה' אל האשה, מכאן אתה למד שאשתו של מנוח צדקת היתה, שזכתה לדבר עמה מלאך ולשום שלום בינה לבין בעלה, ולהודיעה שהיא עקרה והיא מונעת ההריון ולא בעלה, לכך דבר עמה. ולפי שראתה במלאך נקראת שמה הצללפוני, שהיא פונה במלאך, ואין צלל אלא במלאך... למה נאמר הצלל ולא הצל, לפי ששתי פעמים נראה לה... ומראהו כמראה מלאך וגו', מכאן שלא היתה שכינה שורה אלא על בעלי מראה. ויאמר לי הנך הרה וגו', אבל מה שאמר לה את עקרה לא גלתה לו, שלא רצתה לגלות קלקולה... (במדבר פרשה י טו-טז)

ילקוט המכירי:

סדין עשתה ותמכר זו הצללפונית שיצא ממנה שמשון שנושע על ידו ישראל. (משלי לא כד)

מדרשים:

מרבדים עשתה לה זו הצללפונית אמו של שמשון, שהיה טווה ומוכרת בשוק ומגדלת את בנה, ולא עוד אלא היתה יושבת ודורשת עד שהצלילה התורה. (מדרש אשת חיל)