הר ההר

(ראה גם: אהרן, ארץ ישראל-גבול)

 

ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בהר ההר על גבול ארץ אדום לאמר... ויעש משה כאשר צוה ה', ויעלו אל הר ההר לעיני כל העדה. ויפשט משה את אהרן את בגדיו וילבש אותם את אלעזר בנו וימת אהרן שם בראש ההר, וירד משה ואלעזר מן ההר... (במדבר כ כג)

וזה יהיה לכם גבול צפון, מן הים הגדול תתאו לכם הר ההר... (שם לד ז)

מדרש תנחומא:

מהו הר ההר, הר על גבי הר, כתפוח קטן על גבי תפוח גדול. ואף על פי שהענן מהלך לפניהם משפיל את הגבוה... והניח שלשה הרים, הר סיני לשכינה, והר נבו לקבורת משה, והר ההר לקבורת אהרן. (חקת יד)

מדרש הגדול:

בהר ההר, תנא הוא הר ההר, הוא הר העברים, הוא הר נבו, הוא ראש הפסגה, ולמה נקראו לו ארבעה שמות, שהיו מלכיות מתכתשות עליו זאת אומרת יקרא על שמי וכו', דבר אחר הר ההר, הר שמתו בו שלשה הרים, משה ואהרן ומרים. (במדבר כ כג)