הר המוריה

(ראה גם: אברהם-נסיון)

 

ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה, והעלהו שם לעולה על אחד ההרים אשר אומר אליך. (בראשית כב ב)

ויחל שלמה לבנות את בית ה' בירושלים בהר המוריה אשר נראה לדויד אביהו, אשר הכין במקום דויד בגרן ארנן היבוסי. (דברי הימים ב ג א)

תלמוד בבלי:

בגואל ישראל מאריך, ובחתימתה הוא אומר מי שענה את אברהם בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה... (תענית טז ב)

תלמוד ירושלמי:

הר המוריה, רבי חייא רובא ורבי יניי חד אמר שמשם הוריה יוצאה לעולם, וחרנא אמר שמשם יראה יוצאת לעולם... (ברכות לה ב)

מדרש רבה:

ארץ המוריה, (כבירושלמי)... אמר רבי יהושע בן לוי שמשם הקב"ה מורה לעכו"ם ומורידה לגיהנם, רבי שמעון בן יוחאי אומר למקום שהוא ראוי כנגד בית המקדש של מעלה, רבי יודן אומר למקום שיהא מראה לך, רבי פנחס אומר לאתר מרותא דעלמא, רבנן אמרי למקום שהקטורת קריבה, הדא מה דכתיב (שיר ד') אלך לי אל הר המור וגו'. (בראשית פרשה נה ט)

ויאמרו מה' יצא הדבר, מהיכן יצא, רבי יהושע בר נחמיה בשם רבי חנינא בר יצחק מהר המוריה יצא... (שם ס יב)

מדרש תנחומא:

וירא את המקום מרחוק, מלמד שתחלה היה מקום עמוק, כין שאמר הקב"ה לשרות שכינתו עליו ולעשות מקדש, אמר, אין דרך מלך לשכון בעמק, מיד רמז הקב"ה לסביבות העמק שיתקבצו ההרים למקום אחד ולעשות מקום השכינה, לפיכך נקרא הר המוריה, שמיראתו של הקב"ה נעשה הר. (וירא כב)

שוחר טוב:

...גירש אדם הראשון ויצא מגן עדן וישב לו בהר המוריה, ששערי גן עדן סמוכין להר המוריה... (תהלים מזמור צב)

פסיקתא:

מהו ארץ המוריה? חבילה של חכמים כאן, רבי ינאי אומר מקום שהמורא והיראה יוצאת ממנו לעולם, ורבי חייא הגדול אומר שהוראה יוצאת משם, שנאמר כי מציון תצא תורה וגו' (ישעיה ב'), דבר אחר אמר רבי שמואל הארץ שמתוכה עתיד הקב"ה להורות על הרשעים שירדו לגיהנם... דבר אחר אמר רבי יהושע בן לוי הארץ שהצדיקים מורים מתוכה וגוזרים על הקב"ה והוא עושה... דבר אחר ארץ המוריה אמר רבי יהודה בר פדייה מוריה אמר לו להיכן הוא, אמר לו לארץ שאני מראה אותך. דבר אחר מוריה, אמר לו רבון העולמים וכי כשר אני להקריבו, כהן אני, שם כהן גדול יבא ויקבלו ממני. אמר לו הקב"ה כשתגיע למקום אני מקדשך ועושה כהן אותך. מהו מוריה, תמורתו שם, כמה דאת אמר, לא יחליפנו ולא ימיר אותו (ויקרא כ"ז), דבר אחר אמר רבי פנחס בארץ שמרותו של עולם בתוכו, שנאמר והיו עיני ולבי שם כל הימים (מלכים א' ט'), ואף המקום מרות הוא על כל המקומות, ויעל דוד וכל ישראל בעלתה (דברי הימים א' י"ג). דבר אחר מהו המוריה, אמר רבי שמעון בן יוחי בארץ שהיתה מקושטת כנגד מזבח של מעלן, או ירה יירה (שמות י"ט), דבר אחר ארץ שקטורת הסמים קרבים בתוכה, אלך לי אל הר המור (שיר ד' ו')... (פרשה מ בחודש השביעי)

תרגום יונתן:

וירא את המקום - ראה ענן קשור על ההר והכירו מרחוק. (בראשית כב ד)

תרגום אונקלוס:

אל ארץ המוריה - לארעא פולחנא. (שם)

רש"י:

ועוד אמרו יעקב קראה לירושלים בית אל, וזו לוז היא ולא ירושלים, ומהיכן למדו לומר כן, אני אומר שנעקר הר המוריה ובא לכאן, וזו קפיצת הדרך האמורה בשחיטת חולין, שבא בית המקדש לקראתו עד בית אל... (שם כח יז)

אבן עזרא:

אחד ההרים - שם נבנה הבית, וכן מפורש "ויבן שלמה את הבית בהר המוריה", ואיננו הר גבוה, ובו היה גורן ארונה. (בראשית כב ב)

בהר קדשך - הר המוריה, או ציון קודם שיודע כי הוא הר המוריה, בשכון שם הארון באוהל. (תהלים טו א)

רמב"ן:

המוריה - ...ורבותינו פירשו שמשם יצאה הוראה לעולם, ואונקלוס תרגם על שם הקטורת שיש בו מור וסמים, ואם כן יהיה פירושו אל הארץ אשר תהיה מוריה, או שנקראת כן מעולם על שם העתיד... ובב"ר אמרו, רבנין אמרין למקום שהקטורת קרבה, כמה דתימה אלך לי אל הר המור, אבל דעת אונקלוס שאמר ארעא פולחנא אינו נראה כן על המור שבקטורת, שאין לשון פולחנא על סם אחד מסמי אחת העבודות, לא אמר לארעא דקטורת בוסמין, אבל דעתו לומר בארץ אשר יעבדו שם האלקים. ויתכוין בזה למה שדרשו בפירקי רבי אליעזר אמרו באצבע הראה הקב"ה לאברהם אבינו את המזבח, אמר לו זהו המזבח שהיה אדם הראשון מקריב מקדם... ושם מוריה עשאו מן מורא, ששם יראו האלקים ויעמדו לפניו.

והנכון על דרך הפשט שהוא כמו אל הר המור ואל גבעת הלבונה, כי ימצאון שם בהר ההר מור ואהלים וקנמון כענין שאמרו קנמון היה גדל בארץ ישראל והיו עזים וצבאים אוכלים ממנו.

והנה בכאן קורא שם הארץ ארץ מוריה, ושם נראה כי הר הבית לבדו יקרא הר המוריה. ואילו נקראת העיר על שם ההר ההוא אשר בתוכה הארץ אשר בה המוריה, וההר לבדו הוא הנקרא מוריה, ואברהם ידע את הארץ ולא ידע את ההר... (בראשית כב ב)

משנה תורה:

ומסורת ביד הכל שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן ארונה הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח ועקד עליו יצחק, והוא המקום שבנה בו נח כשיצא מן התבה, והוא המזבח שהקריב עליו קין והבל, ובו הקריב אדם הראשון קרבן כשנברא, ומשם נברא. (בית הבחירה פרק ב ב)

רשב"ם:

המוריה - האמורי, הרבה אלפי"ם חסרים בפסוקים. (בראשית כב ב)

רבינו בחיי:

נאחז בסבך - יורה שהיה יער, והוא הנקרא בית יער הלבנון, והוא שאמר דוד "מצאנוה בשדה יער", והוא בחלקו של בנימין. (שם שם יג)

בעל הטורים:

אל ארץ המוריה - גימטריא בירושלים. (שם שם ב)

כלי יקר:

...ובמלת המוריה נראה י-ה מיותר, שהרי נאמר אלך לי אל הר המור לפי ששם מקום אבן שתיה אשר ממנו הושתת שני עולמות, שנברא בשם של י-ה, כי שער השמים שם הוא ושם נשלם הזיווג בין הקב"ה לישראל, בדיבוק בעל באשתו, אשר שם י-ה מתווך ביניהם... ומ"ש "על אחד ההרים אשר אומר אליך", לפי שהמקום ההוא לא גלה הקב"ה לשום בריה שבו יבנה המקדש, זולת אברהם ידע סוד זה כי על כן קראו ה' יראה, כמו שיתבאר... (שם)

רש"ר הירש:

המוריה - לחז"ל שמשם יוצאת הוראה, ושם היתה הקרבת אדם, קין והבל ונח, אם כן מעשהו ישמש גם כן הוראה לכל הדורות הבאים. (שם)