הר חושך

(ראה גם: כשוף, עוזא ועזאל)

תלמוד בבלי:

...אמר להן (אלכסנדר) בעינא דאיזל למדינת אפריקי, אמרו ליה לא מצית אזלת דפסקי הרי חושך, אמר להם לא סגיא דלא אזילנא, אמטו הכי משיילנא לכו, (לכך אני שואל אתכם שאוכל ללכת לשם), אלא מאי אעביד, אמרו ליה אייתי חמרי לובאי דפרשי בהכרא (יודעים ללכת בחושך), ואייתי קיבורי דמתני וקטר בהאי גיסא (קשור חבלים בזה הצד שתדע לחזור)... (תמיד לב א)