הר סיני

(ראה גם: מתן תורה, סיני)

 

ומשה היה רועה את צאן יתרו חותנו כהן מדין, וינהג את הצאן אחר המדבר ויבא אל הר האלקים חורבה. (שמות ג א)

ויאמר כי אהיה עמך וזה לך האות כי אנכי שלחתיך, בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה. (שם שם יב)

והגבלת את העם סביב לאמר השמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו, כל הנוגע בהר מות יומת. (שם יט יב)

והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו ה' באש, ויעל עשנו כעשן הכבשן ויחרד כל ההר מאד. (שם שם יח)

וישכן כבוד ה' על הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. ומראה כבוד ה' כאש אוכלת בראש ההר, לעיני בני ישראל. (שם כד טז)

ויקם ויאכל וישתה, וילך בכח האכילה ההיא ארבעים יום וארבעים לילה עד הר האלקים חורב. ויבא שם אל המערה וילן שם... (מלכים א יט ח)

למה תרצדון הרים גבנונים ההר חמד אלקים לשבתו אף ה' ישכון לנצח... (תהלים סח טז)

זהר:

ויבא אל הר האלקים חורבה... כך משה והר סיני, כשנראו זה עם זה דלג עליו. אמר רבי אבא מוכנים היו מששת ימי בראשית זה עם זה, ואותו היום נתרגש ההר למול משה, וכיון שראהו שנכנס לתוכו ודלג בו עמד ההר, מלמד ששמחים היו זה עם זה.

אמר רבי ינאי, יודע היה משה שאותו הר האלקים הוא, דכתיב ויבא אל הר האלקים, דתנן מה ראה משה באותו הר, ראה עופות שהיו פורחים ופורשים כנפיהם ולא היו נכנסים בו. רבי יצחק אומר, ראה העופות פורחים וטסים משם ונופלים לרגליו של משה, מיד הרגיש בענין, והעמיד את הצאן אחר המדבר, והוא נכנס לבדו... (שמות שעט)

מכילתא:

והר סיני עשן כולו, יכול מקום הכבוד, תלמוד לומר כולו, מפני אשר ירד עליו ה' באש... ויחרד כל ההר, והלא בכלל כל ההרים היה, שנאמר הרים נזלו מפני ה' זה סיני, ואומר למה תרצדון הרים גבנונים, אמר להם כלכם גבנונים אתם... וירד ה' על הר סיני, שומע אני על כלו, תלמוד לומר על ראש ההר, יכול ממש שירד הכבוד והציעו על הר סיני, תלמוד לומר כי מן השמים מלמד שהרכין הקב"ה שמים התחתונים ושמי שמים העליונים על ראש ההר, וירד הכבוד, והציען על הר סיני כאדם שהוא מציע את הכר על ראש המטה... (יתרו בחודש פרשה ד)

תלמוד בבלי:

ראה הר-כללי ברכות סד א, ושבת פח א, ומגילה כא א וכט א, כתובות ה א, ובבא בתרא עד א.

אמר ליה ההוא מרבנן לרב כהנא, מי שמיע לך מאי הר סיני, אמר ליה הר שנעשו בו נסים לישראל, הר ניסאי מיבעי ליה, אמר ליה מאי טעמא לא שכיחת קמיה דרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע דמעייני באגדתא, דרב חסדא ורבה בריה דרב הונא דאמרי תרוייהו מאי הר סיני, הר שירדה שנאה לעכו"ם עליו... ומה שמו חורב שמו, ופליגא דרבי אבהו, דאמר רבי אבהו הר סיני שמו, ולמה נקרא הר חורב, שירדה חורבה לעכו"ם עליו. (שבת סט א)

ומסתברא כמאן דאמר אני את דכא, שהרי הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיני, ולא גבה הר סיני למעלה. אמר רב יוסף לעולם ילמד אדם מדעת קונו, שהרי הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיני... (סוטה ה א)

ראה עוד ערך סיני.

מדרש רבה:

ראה הר-כללי בראשית פרשה צט א.

...רבי יוחנן פתר לה בסיני, וירא והנה באר זה סיני, והנה שם שלשה וגו' כהנים לוים וישראלים, כי מן הבאר ההיא וגו', שמשם שמעו עשרת הדברות... (בראשית פרשה ע ח)

ויבא אל הר האלקים, ה' שמות יש לו, הר האלקים, הר בשן, הר גבנונים, הר חורב הר סיני. הר אלקים ששם קיבלו ישראל אלקותו של הקב"ה, הר בשן שכל מה שאדם אוכל בשיניו בזכות התורה שניתנה בהר, וכן הוא אומר (ויקרא כ"ו) אם בחקותי תלכו וגו'. הר גבנונים נקי כגבינה נקיים מכל מום. הר חורב, שממנו נטלו סנהדרין רשות להרוג בחרב, ורבי שמואל בר נחמן אמר שמשם נטלו עכו"ם איפופסין שלהם, שנאמר (ישעיה ס') והגוים חרוב יחרבו, מחורב יחרבו. הר סיני שממנו ירדה שנאה לעכו"ם. (שמות פרשה ב ו)

...וההר מרתת, שנאמר ויחרד כל ההר מאד, כל אלו למה, אלא מפני שדבר דברות של חיים. (שם כט ז)

בשלשה מקומות נקרא ההר הזה, הר האלקים למה, ששם הודיע הקב"ה אלקותו, סיני למה ששנא את העליונים ואהב את התחתונים, חורב למה, שבו נתנה התורה שנקראת חרב, שנאמר (תהלים רוממות א-ל בגרונם וחרב פיפיות בידם... מדד הקב"ה כל ההרים ולא מצא הר שתנתן בו את התורה אלא סיני... (ויקרא פרשה יג ב)

ראה עוד ערך סיני.

מדרש תנחומא:

...מהיכן אתה למד, מהר סיני, כיון שנגלה הקב"ה עליו מיד נרחב, שנאמר (תהלים ס"ח) רכב אלקים רבותים אלפי שנאן. אמר רבי אבדימי דמן חיפה אני שניתי במשנתי כשנגלה הקב"ה על הר סיני ליתן את התורה ירדו עמו עשרים ושנים אלף מרכבות... (צו יב)

במדבר סיני, ששה דברים נקראו לו, (תהלים ס"ח) הר אלקים, הר בשן, הר גבנונים, ההר חמד, הר חורב הר סיני. הר האלקים, שישב בו אלקים בדין, שנאמר (שמות כ"א) ואלה המשפטים. הר בשן, הר בא שם הקב"ה. הר גבנונים הר שפסל כל ההרים, כמו דאמר או גבן או דק (ויקרא כ"א). הר חמד, הר שחמד לישב בו, הר חורב שבו נמשכה חרב, מות יומת הנואף והנואפת וגו', הר סיני שבו נשנאו העכו"ם ונתן להם אפופסין... (במדבר ז)

ילקוט שמעוני:

והר סיני - מאי הר סיני, שירדה בו שנאה לאומות העולם, וחמשה שמות יש לו, מדבר צין שנצטוו ישראל עליו, מדבר קדש שנתקדשו ישראל עליו, מדבר קדמות שנתנה קדומה עליו, מדבר פארן שפרו ורבו ישראל עליו, מדבר סיני שירדה שנאה לאומות העולם עליו, ומה שמו, הר חורב שמו. ופליגא דרבי אבהו דאמר הר סיני שמו, ולמה נקרא שמו הר חורב, שירדה בו חורבה לאומות העולם. (שמות פרק יט, רפד)

והיה באחרית הימים יהיה הר בית ה' נכון וגו', אמר רבי פנחס בשם רבי ראובן, עתיד הקב"ה להביא סיני ותבור וכרמל וחרמון ולבנון ולבנות בית המקדש עליהם... (מיכה פרק ד, תקנב)

לקח טוב:

ויתיצבו בתחתית ההר, מלמד שנתלש ההר ממקומו וקרבו ועמדו תחתיו... (שמות יט יז)

רש"י:

הר אלקים - והיכן פירשה, בהר סיני הסמוך לבשן בעבר הירדן. הר גבנונים - הר מיוחד, לשון גבוה. (תהלים סח טז)

חזקוני:

חורבה - ונקרא סיני על שם מעשה הסנה. (שמות ג א)

מהר"ל:

...וכל ענין זה שרוצה לומר כי מעלת הר סיני נבדלת מן האדם לגמרי, ולכך אומר שסובבים אותו העקרבים הממיתים, כי ההעדר הוא שמפסיק בין האדם ובין הר סיני, כי מעלת הר סיני כל כך גדולה, והוא נבדל מן האדם, עד שאין מגיעה לשם מעלת האדם, ושם יקבל האדם העדר לפי רוממות ומעלת הר סיני... ויש לאדם שם העדר גמור גוף ונפש... כי יש להר סיני הפשיטות הגמורה, וזוהי מעלתו העליונה, ודבר זה הוא העדר האדם המורכב... (נצח ישראל פרק לא, וראה עוד ערך סיני)

שם משמואל:

והנה זה הענין להיות נכנע ושפל ברך שהיא מדה טובה, ומפאת זה באין להיות כאיש אחד ובלב אחד, יש בו נמי חסרון, שגורם מיעוט השמחה ומשפיל את חוזק הלב... וצריך התחזקות גדולה להיות לו שניהם יחד... וכל אלה היו בסיני, כי הר הוא גבהות, היינו שהכח הרוחני השורר שמה היה גורם שעם מדת הגבהות וחזוק הלב - להיות נכנע ושפל ברך, ובזה תובן מעלת ההר ההוא על זולתו, ואולי היינו טעמא דהר סיני יש לו ששה שמות, כי מספר ששה כולל כל מיני הפכים, ארבעה צדדים ומעלה ומטה, כי מהותו היתה הכנעה וגבהות וחוזק הלב יחד... (בהר תרע"ג וראה עוד ערך מתן תורה וסיני)