הר תבור

ראה: הר-כללי בבא בתרא עג ב. מדרש רבה בראשית צט א, ילקוט שמעוני שופטים ה מז ומיכה ד תקנב.