הרוגי מלכות

(ראה גם: גזירות שמד, עשרה הרוגי מלכות, קדוש השם)

תלמוד בבלי:

...ואף על רבי יהודה בן בבא בקשו לומר הי חסיד הי עניו אלא שנטרפה השעה, שאין מספידין על הרוגי מלכות. (סוטה מח ב)

שוחר טוב:

דבר אחר ירבו עצבותם, אמר דוד לפני הקב"ה הרבית עצבונות לדורו של שמד ומתו על קדושת השם, אמר לו הקב"ה דוד הפסידו כלום, בל אסיך נסכיהם מדם, דמם חביב עלי יותר מן הקרבנות. אמר רבי בשם רבי אידי לשלשה חלקים נחלקו היסורין, אחד נטלו אבות וכל הדורות, ואחד דורו של שמד, ואחד דורו של משיח, מה היו עושין בדורו של שמד, מביאין כדוריות של ברזל ומלבנין אותם תחת שיחיהן ומשיאין את נפשותיהם מהם, וחוזרין ומביאין קרומיות של קנה ונותנים תחת צפרניהן, ובדבר הזה מתו על קדושת השם. (מזמור טז)

דבר אחר אליך ה' נפשי אשא זה דורו של שמד שנתמשכנו על קדושת השם... (מזמור כה)

רמב"ן:

הרוגי מלכות אין מונעין מהם כל דבר, והני מילי בהרוגי מלכות ישראל בדיני מלכות, אבל הרוגי מלכות דאומות העולם אין מונעין מהם אלא הספד... (תורת האדם, הספד)

משנה תורה:

הרוגי מלכות שאין מניחין אותן להקבר מאימתי מתחילין להתאבל עליהן ולספור שבעה ושלושים, משיתיאשו לשאול למלך לקברן, אף על פי שלא נתייאשו מלגנוב אותן. (אבל פרק א ג)

כל הרוגי מלכות אף על פי שנהרגו בדין המלך והתורה נתנה לו רשות להורגן, הרי אלו מתאבלין עליהן ואין מונעין מהם כל דבר, וממונם למלך, ונקברים בקברי אבותיהן. (שם שם ט)

רמח"ל:

וצריך שתדע כי על זה הענין כתוב (תהלים ק"י ו') ידין בגוים מלא גויות וגו', והוא סוד הפורפירא ששם נרשמים הרוגי המלכיות, כי חילם יתעורר בזמן ההוא לעשות המעשה הזה עם משיח בן יוסף, וגם להעלות הטוב הזה שאמרתי לך, ואז ימחץ ראש שהוא סמאל, ועל זה נאמר (שמואל א' ב' י') ה' יחתו מריביו, והם שנים, סמאל למעלה וגוג תחתיו למטה... (מאמר הגאולה)

ראה עוד עשרה הרוגי מלכות.