הרם יד

(ראה גם: מרד, שבועה)

תרגום אונקלוס:

הרימותי ידי - הרימית ידי בצלו קדם ה'... (בראשית יד כב)

רש"י:

הרימותי ידי - לשון שבועה, מרים אני את ידי לא-ל עליון... (שם)

רמב"ן:

הרימותי ידי - והנה הוא כלשון "וירם ימינו ושמאלו אל השמים וישבע בחי העולם"... והנכון בעיני כי אמר והרימותי ידי אל ה' להיות הקדש וחרם לפניו אם אקח מכל אשר לך, כי ההקדשות יקראו כן תרומת יד, כלשון "כל מרים תרומת כסף ונחשת"... (שם)

הכתב והקבלה:

הרימותי ידי - ...ובמדרש רבה אמרי רבנן הרימותי עשאן שירה, הד"א "זה א-לי ואנוהו אלקי אבי וארוממנהו", לדעתם הרימותי ענינו רוממות השיר והשבח, וכן ידי כמו תודתי, כענין "רום ידיהו נשא" (חבקוק א') שפירושו העליונים ישאו קול תודה. וטעם המקרא יהיה ארומם את אלקי השמים בקול שיר ותודה שלא אצטרך ליקח מכל אשר לך... (שם)