השאר

(ראה גם: הותר)

רמב"ן:

והנותר ממנו - ...בעבור שאמר "ביום הקריבו את זבחו יאכל וממחרת", והיה במשמע שתהיה מצוה שיאכל בשני ימים, ולפיכך חזר לבאר והנותר ממנו בראשון יאכל וממחרת, לא ישאיר ממנו בכונה... אבל מצוה שיאכל ממנו בראשון, והנותר במקרה יאכל במחרת הנזכר... (ויקרא ז טז)

הכתב והקבלה:

השאיר הברד - ובפסוק ט"ו אמר אשר הותיר הברד, ויראה ההבדל אם כוונתו על המשוייר לתכלית מה, כי חלק הנשאר חשוב עליו כמו החלק הראשון, אז חלק המשוייר יקרא שאר, אמנם אם חלק השני אינו בעיניו כי אם כתוספת בלא מתכוין אליו אז חלק המשוייר יקרא נותר... (שמות י יב)

ולא תותירו - ובפסח שני אמר "לא ישאירו", כי פסח ראשון שמדינא חייב להביא עמו חגיגה, ועל ידי כן הפסח נאכל על השובע, בקל יוכל לבא לידי בזיון בשר הפסח ושלא לאכלו כלו, לכן באה האזהרה בלשון נותר, אבל בפסח שני שאין מביאין עמו חגיגה יוכל להכשל להשאיר ממנו גם למחרתו לחזור ולהענג מעדניו, לכן באה האזהרה בלשון שאר, שגם לחשיבותו לא תשאר ממנו... (שמות יב י)

מלבי"ם:

הנשארת - השאר הוא בכוונה שנשאר בכוונה עבור הארבה. (שם י ה)

רש"ר הירש:

איש אל יותר - פירוש הותיר בראש וראשונה להניח דבר, שהוא יותר מכדי הצורך בלא דין, להאריך את קיומו מעל לזמן ושלא כדין, בנגוד להשאיר, שהוא להניח דבר שהוא יותר מכדי הצורך כדין וכהלכה... (שם טז יט)

העמק דבר:

ויותר הוא - ויעקב אמר והוא לבדו נשאר, הבדל משמעות בין נשאר לנותר דנשאר משמעו בכונת המשאיר, ונותר משמעו מעצמו, ואמר יעקב כי בהשגחת ה' נשאר הוא ליעקב לקיים הבטחת "גוי וקהל גוים יהיה ממך", כאשר עלה במחשבה ליתן בכורה ליוסף, ועתה יהיה מבנימין... אבל האחים לא הבינו כל זה... (בראשית מד כ)