השבת

(ראה גם: שבת)

תרגום יונתן:

תשביתו שאור - תבטלון. (שמות יב טו)

מלבי"ם:

תשביתו שאור - התבאר אצלי שפעל שבת מציין הפסק דבר המתמיד, כמו דבר המתמיד במציאות, או הפסק המלאכה המתמדת, ואין מציין הבעור, שאז היה לו לומר תבערו שאור... (שם)