השיא   השיאני

לקח טוב:

הנחש השיאני, הטעני, היאך מה דאתמר לא ישיא אויב בו (תהלים פ"ט), ואומר (דה"ב ל"ב) אל ישיא אתכם חזקיהו. (בראשית ג יג)

תרגום יונתן:

השיאני - אשייני בחוכמתיה ואטעייני ברשעותיה. (שם)

תרגום אונקלוס:

השיאני - אטעינית. (שם)

רש"י:

לא ישיא אויב - יגבור להיות כנושה. (תהלים פט כג)

אבן עזרא:

לא ישיא - יש מפרשים ישלוט נושה, ויש מפרשים מגזרת זדון, כמו "זדון לבך השיאך". (שם)

השיאני - פתני. (בראשית ג יג))

אברבנאל:

אל ישיא - אל יבטיח בכח אנושי. (ישעיה לו יד)

הכתב והקבלה:

השיאני - הטעני, ונופל על טעות הלב והמחשבה. (בראשית ג יג)

כי יסיתך - המפתה מראה את ההנאה שבעשיה, המשיא מסיר את היראה שבעבורה נמנע מלעשות, והמסית אומר שראוי לעשות הדבר למען האמת. (דברים יג ז)

רש"ר הירש:

השיאני - נתן לי דמיונות כוזבים. (בראשית ג יג)