השיא   והשיאו

תרגום יונתן:

והשיאו אותם - ויארעון יתהון. (ויקרא כב טז)

תרגום אונקלוס:

והשיאו - ויקבלון עליהן. (שם)

רש"י:

והשיאו - את עצמם יטענו עון... (שם)

אבן עזרא:

והשיאו - פעל יוצא לשנים פעולים, והטעם שיזהירו ויורום עד שלא ישגו. (שם)