השמר

ספרי:

השמר לך - בלא תעשה... (ראה פא)

רש"י:

השמר - שב בשלום כיין על שמריו. (ישעיה ז ד)