התאמר

תרגום יונתן:

יתאמרו - יאמר מילים של קלון. (תהלים צד ד)

רש"י:

יתאמרו - ישתבחו. (שם)

אבן עזרא:

יתאמרו - יתרוממו. (שם)