התהלך

(ראה גם: הלך)

רבינו בחיי:

התהלך בארץ - על דרך הפשט שיחזיק בארץ. ועל דרך השכל התהלך נזכר אצל החכמה, כענין שכתוב (משלי י') "בהתהלכך תנחה אותך", (תהלים ל"ט) "אך בצלם יתהלך איש", היא צורת הנפש השכלית ולא נזכרה כי אם ביחידי הצדיקים מחפשי החכמה כנח וחנוך ואברהם וכיוצא בהם... (בראשית יג יז)

רש"ר הירש:

מתהלך בגן - מציין הליכה בתוך גבול מסויים, כאן רוצה לומר נסיגה בגן... (בראשית ג ח)

התהלך - בנגוד להלך רוצה לומר שאין הליכתו מכוונת על ידי גורמים חיצוניים, כי אם מתוך החלטה עצמית. (שם יז א)