התך

(ראה גם: אסתר)

 

ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה ותצוהו על מרדכי, לדעת מה זה ועל מה זה. (אסתר ד ה)

תלמוד בבלי:

ותקרא אסתר להתך אמר רב התך זה דניאל, ולמה נקרא שמו התך שחתכוהו מגדולתו, ושמואל אמר שכל דברי מלכות נחתכין על פיו. (מגילה טו א)

פרקי דרבי אליעזר:

...ושלחה וקראה להתך נאמן ביתה לידע מה נעשה, ויצא התך אל מרדכי והגיד לו את הדברים, ונכנס התך והגיד לאסתר, וראה המן להתך יוצא ובא והרגו, ולא מצאה איש אחר נאמן לשלח למרדכי... (פרק נ)