התלהבות

(ראה גם: מצוה-מעשה, עבודת ה'-אהבה)

שפת אמת:

בשם מו"ז ז"ל בפסוק ומבן חמשים וגו' ישוב מצבא העבודה, אבל חוזר הוא לנעילת שערים, ודקדק מה זה הלשון נעילת שערים ולא פתיחת שערים, ופירש דכתיב מה יפו פעמיך בנעלים, פעמיך הוא התעוררות לבות בני ישראל, מלשון פעמון זהב, בנעלים הוא שזה התלהבות צריך שמירה ומנעול שלא יתפשט בו פסולת, ושבח הזקנים הוא בזה שיש להם ישוב הדעת שלא להתפשט ההתלהבות יותר מדאי, וזהו נעילת שערים... (בהעלותך תרמ"ג)

מכתב מאליהו:

...כי הנה יש שני מיני התלהבות, יש התלהבות של התפעלות חיצונית, וסימנה שקיימת רק לפי שעה, ויש שבאה מהשראת השכינה שבלב, פירוש שהאמת ניכרת בפנים הלב ממש, וזה מוליד התלהבות פנימית טהורה וחזקה לדבר ה', וסימנה שאינה עלולה להשתנות במשך הזמן, והנה אש השכינה (התלהבות הפנימית) סובלת את אש מדת הדין, (עומדת בבקורת החדה של מדת הדין), מה שאין כן ההתלהבות שאין לה קיום, אינה נחשבת לכלום בעיני מדת הדין הקשה... (חלק ב עמוד רמו)