התעלף

תרגום יונתן:

ותתעלף - והתעטפה. (בראשית לח יד)

ויתעלף - ואשתלהי. (יונה ד ח)

רש"י:

ותתעלף - כסתה פניה... (בראשית לח יד)

תתעלפנה - תפרח רוחן. (עמוס ח יג)

רד"ק:

תתעלפנה - ענין יגיעת נפש ועייפות עד שלא יוכל אדם לעמוד על עצמו. (שם)

אברבנאל:

ויתעלף - כניסת הרוח החיוני בלב וישארו האברים כמתים. (יונה ד ח)

העמק דבר:

ותתעלף - כריכה היטב סביב צוארה לא כיסוי בלבד... (בראשית לח יד)