התעמר

תרגום יונתן:

תתעמר - תסחר. (דברים כא יד)

רש"י:

תתעמר - לא תשתמש בה. (שם)

אבן עזרא:

תתעמר - פירושו לפי מקומו רמאות. (שם)

רמב"ן:

תתעמר - להשתמש בה כשפחה, ונראה שהוא מגזרת התאמר, לשון אדנות וגדולה. (שם)

חזקוני:

תתעמר - נופל גבי סחורת מכר אדם. (שם)