ואלה

(ראה גם: אלה)

מדרש רבה:

ואלה, אמר רבי אבהו בכל מקום שכתוב ואלה מוסיף להראשונים, אלה פוסל את הראשונים... (שמות פרשה ל ב)