ואני

מדרש רבה:

ואני הנה לקחתי, ואני בשמחה, הנה ברצון, דברי ר' ישמעאל, אמרו לו תלמידיו רבינו לפי שהוא אומר ואני הנני מביא את המבול (בראשית ו'), שומע אני יש שמחה לפני המקום, אמר להם יש שמחה לפני המקום כשיאבדו מכעיסיו... (במדבר פרשה ג ג)