ויאמר

(ראה גם: אמר, דבר, לאמר)

מדרש רבה:

מהו ויאמר ויאמר שתי פעמים, אלא באמירה הראשונה אמר לו אם יבא בן הדד לידך אל תחוס עליו, ובאמירה השניה אמר לו כמה מצודות עשיתי, כמה רמיזות רמזתי עד שרפשתיו בידך ועכשיו הוצאתו בשלום... ודכוותה (אסתר ז') ויאמר המלך אחשורוש ויאמר וגו', אמר רב בשם רבי אליעזר עד שלא הרגיש בה שהיא יהודית היה מדבר עמה בפרהסיא, וכיון שהרגיש בה שהיא יהודית ויאמר המלך למתורגמן, ויאמר המתוגרמן לאסתר... (איכה פרשה א מג, וראה שם עוד)

מדרש תנחומא:

ויאמר המלך אחשורוש ויאמר... אמר לה אם זה הוא מוטב, ואם לאו אמרי שהוא הוא, דבר אחר עד שלא הכיר בה שהיא יהודית היה משיח עמה על ידי תורגמן, משהכיר בה התחיל לספר עמה... (אמור ג, וראה שם עוד)