ויהי אחרי

זהר:

ראה: ויהי.

מדרש רבה:

רבי יודן ורבי הונא תרוייהו בשם רבי יוסי בן זמרא, רבי יודן אמר בכל מקום שנאמר אחרי סמוך אחר מופלג, ורבי הונא אמר אחר סמוך אחרי מופלג... (בראשית פרשה מד ו)

ילקוט שמעוני:

אמר רבי סימון כל מקום שנאמר ויהי אחרי חזר העולם לאחור, ויהי אחרי מות אברהם, מיד כל הבארות אשר וגו', ויהי אחרי מות משה, מיד פסק הבאר והמן וענני הכבוד... (בראשית פרק כה, קי)