ויהי איש

מדרש שמואל:

ויהי איש - כל מקום שנאמר בלשון הזה שקול כשלשים ואחד צדיקים. (פרשה א)