ועד

ילקוט שמעוני:

רבי אליעזר בן יעקב אומר כל מקום שנאמר נצח סלה ועד אין לו הפסק לעולם... ועד - דכתיב ה' ימלוך לעולם ועד. (תהלים מח, תשנה)

רש"י:

לעולם ועד - לשון עולמות הוא, והוי"ו בו יסוד... (שמות טו יח)

אבן עזרא:

וטעם עולם ועד - על דרך רצה כי הוא לעולם ועד עולם, ואל תתמה בעבור מלת עד שאינה סמוכה, כי הנה כתוב שוכן עד וקדוש שמו... (שם)

רד"ק:

עולם ועד - אורך זמן יותר מלעולם, בסוף פסוק ועד בסגול, ובאמצע כמו לעד, בפתח. (תהלים מזמור ט ו)

רש"ר הירש:

לעולם ועד - פסוק זה אפשר לפרשו בשתי פנים, ה' ימלוך לעולמי עולמים... ואפשר גם לפרש בעתיד רחוק, אך עתיד שאינו מוטל בספק, יהיה ה' למלך על כל הארץ, שהרי אין לדחות את האפשרות ש"ועד" נגזר מלשון "יעד", לקבע מקום או זמן, וצירוף הלשון "עולם ועד" יציין את העתיד הנעלם והנסתר מעינינו, אך עתיד זה מיועד לנו בוודאות גמורה. (שמות טו יח)

ועד - היעוד שאליו מוביל הכל. (תהלים ט ו)