ועתה

ילקוט שמעוני:

ועתה לא יבצר וגו', אמר רבי אבא בר כהנא מלמד שפתח להם פתח של תשובה, אין ועתה אלא לשון תשובה, כמה דאת אמר, ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך וגו'... (בראשית פרק יא, סב)

ילקוט ראובני:

ועתה אם תשא חטאתם וגו', במלת ועתה נרמזים חיילותיה של ליל"ית שהם כמנין וע"תה שהוא תפ"א, ובמלת תש"א גימטריא סמ"אל הר"שע, ובהיפוך אתוון אש"ת שהיא אשת זנונים לכן אתמר וימירו כבודם בתב"נית שו"ר, בגימטריא אש"ת זנונ"ים... (כי תשא)

ספורנו:

ועתה - ובהיות זה כולו אמת, וזה טעם ועתה בכל מקום. (שמות ג ט)