ותיק   ותיקין

ספרי:

...ומה תלמוד לומר אנשים, וותיקין כסופים. (דברים יג)

תלמוד בבלי:

תניא נמי הכי ותיקין היו גומרין אותה (קריאת שמע) עם הנץ החמה, כדי שיסמוך גאולה לתפלה ונמצא מתפלל ביום. א"ר זירא מאי קראה, ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים. (ברכות ט ב)

א"ר יוחנן משום ר' יוסי בן זימרא מנין ללשון נוטריקון מן התורה, שנאמר כי א"ב המו"ן גוים נתתיך, אב נתתיך לאומות... ותיק נתתיך באומות... (שבת קה א)

תנא תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ במאה וחמשים טעמים... (עירובין יג ב)

תניא נמי הכי אמר רבי אלעזר ברבי יוסי וותיקין היו משלימין אותה בתורה... (ראש השנה לב ב)

תלמוד ירושלמי:

...כך יגע רבי בון בתורה לעשרים ושמנה שנה מה שאין תלמיד וותיק יכול ללמוד למאה שנה. (ברכות כ א)

ריב"ל אמר עליהם ועליהם, כל ככל, דברים הדברים, מקרא משנה תלמוד ואגדה אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד להורות לפני רבו כבר נאמר למשה בסיני... (פאה יג א)

מסכת סופרים:

...ונהגו העם כך שאין הלכה נקבעת עד שיהא מנהג, וזה שאמרו מנהג מבטל הלכה מנהג ותיקין, אבל מנהג שאין לו ראיה מן התורה אינו אלא כטועה בשקול הדעת. (פרק יד יח)

ר' אבהו בשם ר' יוחנן תלמיד ותיק היה לו לר"ע והיה יודע לדרוש את התורה במ"ט פנים טמא ומ"ט פנים טהור... (שם טז ז)