זבוב

תלמוד בבלי:

קדוש הוא, מנא ידעה, רב ושמואל, חד אמר שלא ראתה זבוב עובר על שולחנו... (ברכות י ב)

אמר רב יצר הרע דומה לזבוב ויושב בין שני מפתחי הלב, שנאמר זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח. (שם סא א)

אמר רב יהודה אמר רב כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלה, ברא זבוב לצירעה... (שבת עז ב)

מתיב רב יוסף חמשה נהרגין בשבת, ואלו הן זבוב שבארץ מצרים... (שם קכא ב)

מכריז רבי יוחנן הזהרו מזבובי של בעלי ראתן... (כתובות עז ב)

כתיב ותזנה עליו פלגשו, רבי אביתר אמר זבוב מצא לה... אמר רב יהודה זבוב בקערה ונימא באותו מקום, זבוב מאיסותא... איכא דאמרי אידי ואידי בקערה, זבוב אונסא ונימא פשיעותא. (גיטין ו ב)

עשרה נסים נעשו לאבותינו בבית המקדש... ולא נראה זבוב בבית המטבחים... (פרק ה ה)

רד"ק:

לזבוב - שמתאספים כרגע. (ישעיה ז יח)

ספר חסידים:

שנים היו אחד לא היה רוצה לשרוף הזבובים, א"ל חבירו "אל תהי צדיק הרבה" (קהלת ז'), מוטב לשרוף הזבובים כדי שלא יפלו במאכל ובמשתה ויבלעם ויחטא, לכך נאמר אל תהי צדיק הרבה. (תתלא)

מהר"ל:

ואמר אחר כך ולא נראה זבוב בבית המטבחים, דע כי הזבוב הוא מאוס ומגונה, וזהו ענין אחד שהוא הוד ויופי בית המקדש... שאין לך יותר מגונה כמו הזבוב... המאוס והטומאה הוא הרחקה מן הקדושה לשמאל ולימין, כידוע למעמיק בחכמה, ובארנו זה בברכות אצל איש צדיק עובר עלינו, דפליגי רב ושמואל חד אמר שלא נראה זבוב על שולחנו... (דרך חיים פר ה משנה ה)

הגר"א:

זבוב - משוקץ ואוהב צרעת ומכה טריה, וכן מצרים מקור הטומאה... (ישעיה ז יח)