זבח

(ראה גם: קרבן, שחיטה)

רש"י:

ויזבח יעקב זבח - שחט בהמות למשתה. (בראשית לא נד)

אבן עזרא:

וזבחת - הראיתי למין אחד שטען כי זבחים רק שלמים, שכאן כתוב גם על עולות. (שמות כ כא)

אברבנאל:

זבח הוא כל קרבן הנשחט להוציא עוף ומנחה, קרבן הוא כל דבר הנקרב... (ויקרא הקדמה)

הגר"א:

זבח - סתם הוא שלמים שהם רצון ה'... (משלי טו ח)

הכתב והקבלה:

לא תשחט - ...על כל הענינים האלה מורה מלת שחט ביחיד, המרת בעל חי ממעמד החיים למעמד המות, אמנם שם זבח וטבח הונח על פועל השחיטה בבחינת התכלית המבוקש בנשחט, והמבוקש הוא על שני פנים, אם שיש בו צורך גבוה או שיש בו צורך הדיוט, והונח שם זבח על השחיטה שהיא לצורך גבוה באמת... ואם גבוה במדומה, שהוא ענין זבח הנאמר בנזבחים לשם אלילים, כמו "יזבחו לשדים". והונח שם טבח על השחיטה שהיא לצורך הדיוט... (שמות לד כה)

זבח שלמים - רק לשלמים נקרא זבח, שקורא לבני ביתו ולאוהביו שיאכלו עמו ויהללו את ה'. (ויקרא ג א)

מלבי"ם:

ישחטו - ...זבח וטבח יציינו מעמד הבעל חי אחר השחיטה, ונבדלים זה מזה במה שזבח מציין שנזבח לצורך מיוחד, והוא לצורך שמחה וקרואים או לזבח לשם הקדש, וטבח לא יציין רק שהוכן לאכילה, ונבדל בזה מן יתר שמות או פעלים שבאו על ההמתה, כמו הריגה מיתה והכאה וכדומה, במה שהטביחה היא לצורך, רק הטביחה לצורך כללי והזביחה לצורך פרטי. אבל פעל שחט יציין איכות הטביחה באופן ידוע שהיה אז מקובל בידם להכשיר החי לאכילה... (ויקרא ז ג)

רש"ר הירש:

מזבח - זבח היא המתה לצורך אכילה ולא לשם השחתה... (בראשית ח כ)