זבת חלב ודבש

(ראה גם: ארץ ישראל-שבח)

תלמוד בבלי:

רמי בר יחזקאל איקלע לבני ברק, חזנהו להנהו עיזי דקאכלן תותי תאיני וקנטיף דובשא מתאיני וחלבא טייף מנייהו ומיערב בהדי הדדי, אמר היינו זבת חלב ודבש. (כתובות קיא ב, וראה שם עוד)

תרגום יונתן:

זבת חלב ודבש - דפירהא שמינין כחלב וחליין כדבש. (דברים ו ג)

רמב"ן:

זבת חלב ודבש - ...ולא יקשה בעיניך בכאן כי לא נזכר בשבועות האבות ארץ זבת חלב ודבש, כי מאחר שהארץ ההיא בעת ההיא ארץ זבת חלב ודבש, הנה נשבע להם בארץ זבת חלב ודבש, או לאבותינו יוצאי מצרים שנאמר להם "אל ארץ זבת חלב ודבש". (דברים כו טו)

בעל הטורים:

י"ו פעמים כתיב זבת חלב ודבש בתורה, כנגד לדידי חזאי חלב ודבש דכל ארץ ישראל והיו י"ו פרסאות. (שם ו ג)