זד

(ראה גם: רשע)

ילקוט המכירי:

מדרש, שופכי דמים קרואים זדים, שנאמר וכי יזיד איש על רעהו להרגו בערמה (שמות כ"א), ע"ז נקראת זדים, שנאמר (תהלים קי"ט) גערת זדים ארורים. (תהלים פו יז)

רבינו יונה:

...ואין מדה זו כי אם בגבר רע מעללים, ועליו אמר שלמה ע"ה (משלי כ"א) "זד יהיר לץ שמו עושה בעברת זדון", רוצה לומר כי שתי מדות אלו הרעות, זדון ויהיר, שתיהן נכללו בלץ. זד, זהו המדבר רע על חברו ומבזה אותו בפני העולם, ואין בעולם זדון כזה שרוצה שכל העולם ישנאוהו, ולא די לו בשנאותו אותו... (אבות פרק ג ג)

מהר"י יעבץ:

גם מזדים - הם הכופרים באמונות הנכבדות שהזכיר, והתפלל שיחשכהו מהם ומטעיותיהם... (תהלים יט יד)