זיז

תלמוד בבלי:

ואמר רבה בר בר חנה זימנא חדא הוה אזלינן בספינתא, וחזינן ההוא ציפרא דקאים עד קרצויה במיא ורישיה ברקיע, ואמרין ליכא מיא ובעינן ליחות לאקורי נפשין, ונפק בת קלא ואמר לן לא תיחותו הכא, דנפלא חציצא לבר נגרא הא שב שני ולא קא מטיא אארעא, ולאו משום דנפישי מיא אלא משום דרדפי מיא, אמר רב אשי ההוא זיז שדי הוא, דכתיב וזיז שדי עמדי. (בבא בתרא עג ב)

מדרש רבה:

אמר רבי יהודה בר סימון זיז עוף טהור הוא, ובשעה שפורח מכסה גלגל חמה... (בראשית פרשה יט ו)

למה נקרא שמו זיז, שיש בו כמה מיני טעם מזה ומזה. (ויקרא פרשה כב ז)

תרגום יונתן:

וזיז שדי - תרנגול ברא מרנן לפני. (תהלים נ יא)

רש"י:

וזיז - הרמש על שזזים ממקומם. (שם)

רד"ק:

מזיז כבודה - כמו זיו. (ישעיה סו יא)

וזיז שדי - ישמעאל, בשעה שפורס כנפיו מכהה גלגל חמה. (תהלים פ יד)

מהר"ל:

ובמדרש (תנחומא במדבר)... ברא עופות וברר לו אחד מהן, ואיזה זה זיז שדי, עד כאן. הרי לך בפירוש כי זיז שדי נבחר מכל העופות, ומאחר שהוא נבחר מכל העופות אם כן יש לו צורת העוף בשלימות, שאם לא כן לא היה נבחר, ולפיכך מצד צורתו המופשטת מן החמרי שהוא עומד למטה וראשו מגיע עד השמים. (חידושי אגדות בבא בתרא עג ב)

מלבי"ם:

מזיז - הוא עיגול של דבש. (ישעיה סו יא)

זיז שדי - בעל חי הקטן ביותר. (תהלים נ יא)