זכריה   בית ראשון

(ראה גם: בית המקדש-בית ראשון חטא)

 

ורוח אלקים לבשה את זכריה בן יהוידע הכהן ויעמוד מעל לעם, ויאמר להם כה אמר האלקים למה אתם עוברים את מצות ה' ולא תצליחו כי עזבתם את ה' ויעזב אתכם. ויקשרו עליו וירגמוהו אבן במצות המלך בחצר בית ה'. ולא זכר יואש המלך החסד אשר עשה יהוידע אביו עמו ויהרג את בנו, ובמותו אמר ירא ה' וידרוש. (דברי הימים ב כד כ)

תלמוד בבלי:

אשכחיה לדמיה דזכריה דהוה קא מרתח וסליק, אמר מאי האי... אמרי ליה מאי נימא לך, נבייא הוה בן דהוה קא מוכח לן במילי דשמיא, קמינן עילויה וקטלינן ליה, והא כמה שנין דלא קא נייח דמיה. אמר להו אנא מפייסנא ליה, אייתי סנהדרי גדולה וסנהדרי קטנה קטל עילויה ולא נח, בחורים ובתולות קטל עילויה ולא נח, אייתי תינוקות של בית רבן קטל עילויה ולא נח, אמר ליה זכריה זכריה, טובים שבהן איבדתים ניחא לך דאיבדינהו לכולהו, כדאמר ליה הכי נח... (גיטין נז ב)

...עד די קטל עילויה תשעים וארבעה ריבוא ולא נח... (סנהדרין צו ב)

תלמוד ירושלמי:

אמר רבי יוחנן שמונים אלף פירחי כהונה נהרגו על דמו של זכריה. רבי יודן שאל לרבי אחא איכן הרגו את זכריה בעזרת הנשים או בעזרת ישראל, אמר לא בעזרת ישראל ולא בעזרת ישראל אלא בעזרת הכהנים, ולא נהגו בדמו לא כדם האיל ולא כדם הצבי... כל כך למה, כדי להעלות חימה ולנקום נקם נתתי את דמה על צחיח סלע לבלתי הכסות. שבע עבירות עברו ישראל באותו היום, הרגו כהן ונביא ודיין, ושפכו דם נקי וטימאו את העזרה, ושבת ויום הכיפורים היה. וכיון שעלה נבוזראדן... (תענית כה א)

מדרש רבה:

נעו עורים בחוצות - סומין בהם אמרו מי יראה לנו אותו המקום שהרגו את זכריה שנלך ונחבקנו וננשקנו, לקיים מה שנאמר נעו עורים בחוצות נגואלו בדם... (איכה פרשה ד יח)

...ללמדך שכל המניח ענותנותו גורם מיתה לעולמו וחוטא לדורו, וממי אתה למד, מזכריה, שנאמר (דברים הימים ב' כ"ד) ורוח אלקים לבשה את זכריה וגו' ויעמד מעל לעם, וכי מעל ראשי העם היה הולך, אלא שראה את עצמו גדול מכל העם, חתן המלך, וכהן ונביא ודיין, התחיל מדבר גדולות, ואומר להם למה אתם עוברים את מצות ה' וגו'... (קהלת פרשה י ג)

מדרש אגדה:

ויואש הרג לזכריה בן יהוידע בחצר בית ה' והזה מדמו על הקיר, ונסתלקה שכינה מן ההיכל עד ימי ישעיה ע"ה... (במדבר ל יא)

ילקוט ראובני:

וזכריה לפי שחירף את ישראל שאמר למה זה עזבתם את ה' נענש ונתגלגל רוחו ונפשו בשני גרי צדק שמעיה ואבטליון, ואחר כך רוחו של זכריה נתגלגל במורינו הרב רבי משה קורדווארו, ונפשו במורינו הרב אליה וידא"ש, ולכן היו אוהבים זה לזה. (חיי שרה)