זלפה

(ראה גם: יעקב)

 

ויתן לבן לה את זלפה שפחתו, ללאה בתו שפחה. (בראשית כט כד)

ותלד זלפה שפחת לאה ליעקב בן. ותאמר לאה בגד, ותקרא את שמו גד. ותלד זלפה שפחת לאה בן שני ליעקב. ותאמר לאה באשרי כי אשרוני בנות, ותקרא את שמו אשר. (שם ל י)

ילקוט שמעוני:

לקח לבן שתי שפחותיו ונתן לשתי בנותיו, וכי שפחותיו, והלא בנותיו היו, אלא בנימוס הארץ בנותיו של אדם מפילגשיו הן נקראות שפחות. (בראשית פרק כט, קכה)

ילקוט ראובני:

למה לא זכו ראובן וגד וחצי שבט מנשה לבא לארץ ישראל, ראובן לפי שנולד בחשאי, שיעקב חשיב שהיא רחל והוה קצת פגם בלידתו, גד שמסרה לאה לזלפה בחשאי ליעקב ולא נמלכה ביעקב תחלה כמו שעשתה שרה ורחל שריצו שפחותיהם לבעלים... (ויצא)

רש"י:

ותלד זלפה - בכולן נאמר הריון חוץ מזלפה לפי שהיתה בחורה מכולן ותינוקת בשנים ואין הריון ניכר בה, וכדי לרמות את יעקב נתנה לבן ללאה, שלא יבין שמכניסין לו את לאה, שכן מנהג לתת שפחה גדולה לגדולה... (בראשית ל י)

העמק דבר:

את זלפה - כי ראתה שזלפה מתקנאת בירך בלהה, ולכן אמרה נתן אלקים שכרי וגו'. (שם שם ט)