זרא

תרגום יונתן:

לזרא - לריחוק. (במדבר יא כ)

תרגום אונקלוס:

לזרא - לתקלא. (שם)

רש"י:

לזרא - שתהיו מרחקים אותו. ובדברי רבי משה הדרשן ראיתי שקוראין לחרב זרא. (שם)

אבן עזרא:

לזרא - דבר זר ונתעב לתולדות, שלא הרגיל האדם בו... (שם)

רבינו בחיי:

לזרא - להפלגת המיאוס כתב אל"ף במקום ה"א כבכל מקום להפלגה... (שם)

ספורנו:

לזרא - שיוליד בכם מותר מחליא. (שם)