זרוע

(ראה גם: יד)

תוספתא:

מניין לזרוע שהוא יד, שנאמר ותהיינה העבותים אשר על זרועותיו וגו' וימסו אסוריו מעל ידיו. (שבת פרק ח)

מהר"ל:

אמנם נראה דל"ו מתייחס לכתף, ודבר זה ידוע כי הזרוע מתייחס אליו מספר ל"ו לזרוע ימין ולזרוע שמאל גם כן ל"ו... (חדושי אגדות בבא קמא יז א)

הכתב והקבלה:

ראה זרוע נטויה.