זרת

הכתב והקבלה:

זרת   הוא מידה כשיעור רוחק אגודל מן אצבע קטנה באצבעות מפוזרות, ודומה לשרש זרה... ופליגי בזה תלמודא דידן עם תלמוד הירושלמי, דלירושלמי זרת הוא שליש אמה, ולבבלי הוא חצי אמה, ואין מחלוקתם במציאות רק באיכות המדידה, כי כשמודדין מאגודל לזרת בשוה כשפושטין היד היה שליש אמה, ואם תמדוד מאגודל לזרת דרך שאר ראשי אצבעות ותמדוד עקום כמו הראשי אצבעות אז מאגודל לזרת חצי אמה (הגר"א בפירוש למשנה ב' פ"ג דערלה). (שמות כח טז)