חבל

תלמוד בבלי:

תניא אמר רבי יהושע בן חנניה אין לך שיפה למדידה יותר משלשלאות של ברזל, אבל מה נעשה שהתורה אמרה (זכריה ב') ובידו חבל מדה... תני רב יוסף ג' חבלים הם, של מגג לפרה, דתנן כפתוה בחבל של המגג ונתנוה על גבי מערכתה, של נצרים לסוטה, דתנן ואחר כך מביא חבל מצרי וקושרו למעלה מדדיה, של פשתן למדידה. (עירובין נח א)

...ורמי דרבנן אדרבנן, דתנן קושרים דלי בפיסקיא אבל לא בחבל, ורבי יהודה מתיר, חבל דמאי, אילימא חבל דעלמא, ורבי יהודה מתיר, קשר של קיימא הוא, אלא פשיטא דגרדי... (שבת קיג א, וראה שם עוד)