חולדה   נביאה

(ראה גם יאשיה)

 

וילך חלקיה הכהן ואחיקם בן עכבור ושפן ועשיה אל חולדה הנביאה אשת שלום בן תקוה בן חרחס שומר הבגדים והיא יושבת בירושלים במשנה, וידברו אליה... (מלכים ב כב יד)

ספרי:

רבי יהודה אומר אף חולדה הנביאה היתה מבני בניה של רחב הזונה, שנאמר וילך חלקיה הכהן וגו' אשת שלום בן תקוה וגו', ואומר הנה אנחנו באים בארץ את תקות וגו'... (בהעלותך עח)

תלמוד בבלי:

חולדה, דכתיב וילך חלקיה הכהן וגו', ובמקום דקאי ירמיה היכי מתנביא איהי, אמרי בי רב משמיה דרב חולדה קרובת ירמיה היתה ולא הוה מקפיד עליה. ויאשיה גופא היכי שביק ירמיה ומשדר לגבה, אמרי דבי רבי שילא מפני שהנשים רחמניות הן, רבי יוחנן אמר ירמיה לא הוה אתם שהלך להחזיר עשרת השבטים... (מגילה יד ב)

אמר רב נחמן לא יאה יהירותא לנשי. תרתי נשי יהירן הוויין וסניין שמייהו חדא שמה זיבורתא וחדא שמה כרכושתא... כרשותא כתיב בה אמרו לאיש ולא אמרה אמרו למלך. אמר רב נחמן חולדה מבני בניו של יהושע היתה, כתיב הכא בן חרחס, וכתיב התם בתמנת חרס. איתיביה רב עינא סבא לרב נחמן שמנה נביאים והם כהנים יצאו מרחב הזונה... רב יהודה אומר אף חולדה הנביאה מבני בניה של רחב הזונה היתה, כתיב הכא בן תקוה, וכתיב התם את תקות חוט וגו'... דאיגיירא ונסבה יהושע. (שם)

פרקי דרבי אליעזר:

רבי עזריה אומר, תדע לך כח הצדקה, בא וראה מן שלום בן תקוה, שהיה מגדולי הדור, והיה עושה צדקות בכל יום ויום, היה ממלא את החמת מים ויושב על פתח העיר, וכל מי שהיה בא מן הדרך היה משקה ומשיב את נפשו עליו. ובזכות הצדקה שרתה רוח הקדש על אשתו... חולדה הנביאה אשת שלום בן תקוה, ולמפרע היה שמו בן סחרא, כשם שאתה אומר כי טוב סחרה מסחר כסף... (פרק לג)

רש"י:

במשנה - תרגם יונתן בבית אולפנא, שער יש בעזרה ששמו שער חולדה, ויש אומרים בין ב' חומות העיר (למדה תורה שבעל פה לזקני הדור, דרשה העונשים הרמוזים בתורה ודרשה הדברים הכפולים שבתורה). (מלכים ב כב יד)