חולדה

תלמוד ירושלמי:

כתיב שמעו זאת כל העמים האזינו כל יושבי חלד, ר' אחא אמר ר' אבהו ורבנן חד אמר למה הוא מושל כל באי העולם בחולדה, אלא לפי שכל מה שיש ביבשה יש בים הרבה מינים בים מה שאין ביבשה, ואין חולדה בים. וחורנה אמר למה הוא מושל כל באי העולם בחולדה, אלא מה החולדה הזאת גוררת ומנחת ואינה יודעת למי היא מנחת, כך הן כל באי העולם גוררין ומניחין גוררין ומניחין ואינן יודעין למי הן מניחין, ויצבר ולא ידע מי אוספם. (שבת עד ב)