חום

(ראה גם: שמש)

תלמוד בבלי:

...הא קא משמע לן דהבלא קשה לכותל... (בבא בתרא יח א)

מדרש רבה:

כחום היום, תני רבי ישמעאל הרי שש שעות אמורות, הוא מה אני מקיים וחם השמש ונמס, בד' שעות... אמר רבי ינאי ניקב נקב מגיהנם והרתיח כל העולם כולו על יושביו לשעה קלה... הדא אמרת שהחימום יפה למכה. (בראשית פרשה מח ח)

אנטונינוס אמר לרבינו הקדוש צלי עלי, א"ל תשתזיב מן צנתא, א"ל יתיר חדא כסו וצנתא אזלה, א"ל תשתזיב מן שרבא, א"ל הא כדו צלי עלי, דכתיב ואין נסתר מחמתו. ר' ישמעאל ב"ר נחמן בשם ר' נתן אמר תשעים ותשעה בשרב ואחד בידי שמים. (ויקרא פרשה טז ח)